HUR STYRS OCH FÖRVALTAS SCIENTOLOGI-KYRKORNA?

Varje enskild Scientologi-kyrka är en separat korporation och leds av en egen styrelse. Personalmedlemmar och chefer bildar också den ecklesiastiska ledningen i Scientologi-kyrkan och är fullt ansvariga för att se till att tjänster erbjuds till deras församlingsmedlemmar. 

Church of Scientology International (CSI) är moderkyrkan i Scientologi-religionen, med säte i Los Angeles. CSI har överinseende över de ecklesiastiska aktiviteterna i alla Scientologi-kyrkor, -organisationer och -grupper världen över, och ser till att enskilda kyrkor får vägledning i sin verksamhet. CSI står också för den övergripande planering och ledning som krävs för att underhålla kyrkans internationella tillväxt.