HAR SCIENTOLOGIN ETT GUDSBEGREPP?

Absolut. I Scientologin uttrycks Gudsbegreppet som den åttonde dynamiken, dvs strävan mot överlevnad såsom oändlighet. Detta identifieras också som det Högsta väsendet. Såsom den åttonde dynamiken befinner sig Scientologins Gudsbegrepp allra högst vad gäller universell överlevnad. I Vetenskapen om överlevnad skrev L. Ron Hubbard:

”Ingen kultur i världens historia, utom de verkligt depraverade och döende kulturerna, har underlåtit att slå fast existensen av ett Högsta väsen. Det är en empirisk observation att människor utan en stark och varaktig tro på ett Högsta väsen är mindre dugliga, mindre etiska och mindre värdefulla för sig själva och för samhället. ...Man kan med enbart observation fastställa att en människa utan en fast tro är mer ett ting än en människa.”

Till skillnad från religioner av judisk/kristen härstamning, har Scientologi-kyrkan inte några fasta lärosatser om Gud som åläggs dess medlemmar. I likhet med alla dess lärosatser, uppmanar Scientologin inte någon att acceptera något baserat på enbart tro. Snarare är det så att allt efter som ens nivå av andligt medvetande ökar genom deltagande i Scientologi-auditering och -utbildning, uppnår man en egen visshet om varje dynamik. Det är således först när den sjunde dynamiken (den andliga) nås i sin helhet som man kommer att upptäcka och komma fram till en full förståelse för den åttonde dynamiken (oändlighet) och ens förhållande till det Högsta väsendet.