DE ÅTTA DYNAMIKERNA

Eftersom de grundpelare som Scientologin vilar på omfattar alla aspekter av livet kan man, genom att använda vissa centrala principer, i stor utsträckning förbättra vilket tillstånd som helst. Scientologer använder dessa i sitt dagliga liv. Faktum är att skillnaden mellan misslyckande och framgång ofta ligger i tillämpningen av just dessa principer. Dessutom kastar de ljus över saker som ofta upplevs som förvirrande och förbryllande.

Anta t.ex. att det på ett korrekt sätt gick att spalta upp livet i dess olika delar, så att livets breda spektrum av aktiviteter, ofta luddiga och förvirrande, plötsligt framstod som tydliga och urskiljbara. Anta till exempel att alla aktiviteter i ens brokiga liv inte bara gick att förstå för vad de verkligen var, utan också att de kunde bringas i samklang med alla övriga aktiviteter.

I Scientologin är detta möjligt genom att beskriva de åtta dynamikerna.

Den grundläggande befallningen, ”Överlev!” som hela livet följer, har uppdelats i åtta underavdelningar så att varje aspekt av livet lättare kan undersökas och förstås. Dessa åtta underavdelningar kallas för de åtta dynamikerna (dynamik betyder drivkraft, drift eller impuls).

L. Ron Hubbard observerade och beskrev de första fyra dynamikerna i Dianetiken. När hans forskning sedan förde honom in på Scientologins område kunde han ge en utförligare beskrivning av dessa första fyra dynamiker och även beskriva de återstående fyra.

Genom Scientologin upptäcker en person att hans liv och inflytande sträcker sig långt bortom enbart honom själv. Han blir även medveten om det nödvändiga i att delta i ett betydligt bredare spektrum. Genom att han förstår var och en av dessa dynamiker och hur de förhåller sig till varandra förmår han göra detta; och därigenom förbättrar han sin överlevnad på alla dessa dynamiker.

Blotta beskrivningen av dessa dynamiker bringar klarhet och ordning i tillvaron. Man kan iaktta dessa dynamiker i sitt eget liv och finna vilken eller vilka som behöver förbättras och, med hjälp av Scientologi, skapa bättre harmoni mellan dessa faktorer.

Förstadynamiken är JAGET.

Detta är strävan att överleva som en individ, att vara en individ. Den inkluderar ens egen kropp och ens eget sinne. Det är strävan att uppnå den högsta nivån av överlevnad under längsta möjliga tid för jaget. Denna dynamik omfattar individen och hans omedelbara tillhörigheter. Den inkluderar inte andra människor. Det är drivkraften att överleva som sig själv. Här finner vi individualiteten fullt uttryckt.

Andradynamiken är SKAPANDE.

Att skapa är att få till stånd saker för framtiden, och den andra dynamiken omfattar allt vad skapande heter. Andradynamiken rymmer familjeenheten och uppfostran av barn. Den innehåller även allt som kan kategoriseras som familjeaktiviteter. Den innefattar förresten också sexualitet som en mekanism för att frambringa framtida överlevnad.

Tredjedynamiken är GRUPPENS ÖVERLEVNAD.

Detta är drivkraften att överleva genom en grupp individer eller som en grupp. Det är fråga om gruppöverlevnad, där gruppen tenderar att få ett eget liv och en egen existens. En grupp kan vara ett samhälle, ens vänner, ett företag, ett ordenssällskap, en delstat, ett land eller ett folkslag eller vilken grupp som helst. Oavsett hur stor eller liten gruppen är, strävar den efter att överleva som grupp.

Fjärdedynamiken är SLÄKTE.

Människans fjärdedynamik är människosläktet. Detta är drivkraften att överleva genom mänskligheten som helhet och som hela mänskligheten. Sverige skulle vara en tredjedynamik för oss svenskar, medan alla länder i hela världen tillsammans skulle vara fjärdedynamiken. Alla män och kvinnor strävar, på grund av att de är män och kvinnor, efter att överleva som män och kvinnor, för män och kvinnor.

Femtedynamiken är LIVSFORMER.

Detta är drivkraften att överleva som livsformer och med hjälp av livsformer såsom däggdjur, fåglar, insekter, fiskar och växtlighet. Detta omfattar allt levande – både djur och växter – allt som är direkt och till sitt väsen livsmotiverat. Det är strävan att överleva för varje form av liv. Det är intresset för liv i sig.

Sjättedynamiken är DET FYSISKA UNIVERSUM.

Det fysiska universum har fyra beståndsdelar: Dessa är materia, energi, rum och tid. Sjättedynamiken är det fysiska universums drift att överleva samt drivkraften att överleva genom det fysiska universum som sådant och med hjälp av det fysiska universum och var och en av dess beståndsdelar.

Sjundedynamiken är den ANDLIGA DYNAMIKEN.

Detta är drivkraften att överleva som andliga varelser eller själva livets drivkraft att överleva. Allt andligt, med eller utan identitet, faller under rubriken sjundedynamiken. Den omfattar ens varande, förmågan att skapa, förmågan att åstadkomma överlevnad eller att överleva, och förmågan att förstöra/förgöra eller att låtsas bli förgjord. En underrubrik till denna dynamik är idéer och begrepp och önskan att överleva genom dessa. Sjundedynamiken är livet källa. Detta är något som är skilt från det fysiska universum och är vad som ger upphov till liv som sådant. Sålunda finns det en strävan att källan till livet skall överleva.

Åttondedynamiken är drivkraften att existera som OÄNDLIGHET.

Åttondedynamiken kallas också ofta Gud, det Högsta väsendet eller Skaparen, men den riktiga definitionen är oändlighet. Den omfattar i själva verket allheten av allting. Enligt L. Ron Hubbard är detta anledningen till att: ”när sjundedynamiken har uppnåtts i dess helhet kan man upptäcka den sanna åttondedynamiken”.